• 


 مکان نشست: مجمع مجازی انجمن رمز ایران
 روز: سه‌شنبه 25 شهریور
 داوطلب عضویت در شورا
 محمود سلماسی زاده  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 هاشم حبیبی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 صادق دری نو گورانی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 محسن رمضان یارندی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 حبیب رستمی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 طلا تفضلی  19:00 - 17:00
 داوطلب به عنوان بازرس
 کامبیز قدس  19:00 - 17:00
 داوطلب به عنوان بازرس
 علیرضا کریمی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 هادی سلیمانی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 محمد علی هادوی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 رضا اصفهانی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 سجاد علیزاده  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 سید علی صموتی  19:00 - 17:00
 داوطلب عضویت در شورا
 هدی جنتی  19:00 - 17:00